Modlitwa o zbawienie

> Jeśli nigdy nie zaprosiłeś Jezusa do swego serca, by był Twoim Zbawicielem i Panem,              

 

> Jeśli nie jesteś pewien, czy po śmierci pójdziesz do Nieba ( alternatywą jest tylko piekło…),

 

> Jeśli nigdy nie słyszałeś, że potrzebujesz się „na nowo narodzić”,

To pomódl się tą prostą modlitwą- szczerze, z głębi serca.

Zapraszamy Cię abyś wcze­śniej obej­rzał „Cztery Prawa Duchowego Życia”.

Zapraszamy Cię abyś wcze­śniej obej­rzał
„Cztery Prawa Duchowego Życia”.

Boże Ojcze, wierzę w Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Wierzę, że umarł za moje grzechy.Wierzę, że zmar­twych­wstał dnia trze­ciego dla mojego zba­wienia. Proszę Cię, byś prze­ba­czył mi moje grzechy, ponieważ jestem grzesz­ni­kiem. Proszę, pomóż rów­nież mi wyba­czyć wszystkim, którzy mnie skrzyw­dzili, zra­nili i zacho­wali się nie­wła­ściwie (wymień te osoby) i wybacz im. Proszę Cię, Panie Jezu, byś wszedł do mojego serca, bym naro­dził się na nowo z Twojego Ducha Świętego. Dziękuję Ci za życie wieczne. Wierzę, że jestem teraz zba­wiony przez wiarę w Ciebie, prze­nie­siony z kró­le­stwa ciem­ności do kró­le­stwa świa­tłości.

Pomóż mi czytać Biblię i robić to, co mówisz w swoim Słowie. Poprowadź mnie do ludzi kocha­ją­cych Ciebie, kościoła, który głosi Słowo Boże, abym mógł wra­stać i być przez Ciebie uży­wanym.
Amen.”

Jeśli modliłeś się szczerze to miej pew­ność, że od dziś jesteś nie tylko Bożym stwo­rze­niem, ale Bożym dziec­kiem, jesteś zba­wiony !

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz,
że 
Jezus jest twoim Panem, i uwie­rzysz w sercu swoim,
że Bóg wzbu­dził go z mar­twych, 
zba­wiony będziesz. „

(List do Rzymian 10; 9)