O nas

Centrum Misyjne Rama w Szczecinie jest pla­cówką Centrum Misyjnego Rebeka w Hrubieszowie. Należymy do fede­racji zborów nurtu ewan­ge­licz­nego – Kościół Boży w Chrystusie www.kbwch.pl

Jesteśmy grupą ludzi kocha­ją­cych Boga. W życiu każ­dego z nas Bóg jest żywy i realny. Doświadczamy Boga, który oka­zuje nam łaskę zba­wiając, uzdra­wiając i odpo­wia­dając na nasze modlitwy. Staramy się trwać w miłości Ojca, w łasce Pana naszego Jezusa Chrystusa i w spo­łecz­ności Ducha Świętego. Tą prawdą – jak wspa­niały, dobry i kocha­jący jest Bóg, chcemy się dzielić z innymi.

Jako ludzie wie­rzący w Jezusa Chrystusa, w jego śmierć i zmar­twych­wstanie, od lat modlimy się o zba­wienie naszego kraju. Docieramy rów­nież z modlitwą i Dobrą Nowiną do innych krajów w Europie i na świecie.

Nasze cele

Naszym celem jest – zgodnie z modlitwą Pańską: „przyjdź Królestwo Twoje, jak w niebie tak i na ziemi” – gło­szenie i sze­rzenie Bożego Królestwa, przez modlitwę, zwia­sto­wanie ewan­gelii oraz sze­rzenie war­tości chrze­ści­jań­skich.

Pragniemy, aby ci, którzy przez nas poznają Jezusa, wzra­stali w Nim przez całe swoje życie i prze­ka­zy­wali swoją wiarę innym. Chcielibyśmy, aby wyrazem naszego chrze­ści­jań­stwa była wzra­sta­jąca liczba nowych wie­rzą­cych. 
Naszym głównym powo­ła­niem jest modlitwa, ale rów­nież wspie­ranie innych kościołów i potrze­bu­ją­cych. Jesteśmy zaan­ga­żo­wani w wypeł­nianie nakazu misyj­nego Jezusa: 

…Idąc na cały świat, gło­ście ewan­gelię wszyst­kiemu stwo­rzeniu…” 

poprzez wspie­ranie wyjazdów misyj­nych. Naszym marze­niem jest to, aby powsta­wały Domy Modlitwy, gdzie chrze­ści­janie mogliby doświad­czać Bożej Obecności, Bożego dzia­łania, a Imię Jezusa Chrystusa otrzy­mało należną Mu chwałę.

O nas

W co wierzymy

Wierzymy, że Słowo Boże jest nie­omylne, natchnione i nie­prze­mi­ja­jące. Stanowi naj­wyższy i abso­lutny auto­rytet we wszyst­kich spra­wach doty­czą­cych wiary i życia.

Wierzymy, że Słowo Boże jest nie­omylne, natchnione i nie­prze­mi­ja­jące. Stanowi naj­wyższy i abso­lutny auto­rytet we wszyst­kich spra­wach doty­czą­cych wiary i życia.

Wierzymy, że Słowo Boże jest nie­omylne, natchnione i nie­prze­mi­ja­jące. Stanowi naj­wyższy i abso­lutny auto­rytet we wszyst­kich spra­wach doty­czą­cych wiary i życia.

 

” Całe Pismo przez Boga jest natchnione i poży­teczne do nauki, do wykry­wania błędów, do poprawy, do wycho­wy­wania w spra­wie­dli­wości. Aby czło­wiek Boży był dosko­nały do wszel­kiego dobrego dzieła przy­go­to­wany.”

(II List do Tymoteusza 3:16–17)

„ Bo Słowo Boże jest żywe i sku­teczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obo­sieczny prze­ni­ka­jące, aż do roz­dzie­lenia duszy i ducha, stawów i szpiku zdolne osą­dzić zamiary i myśli serca”.

 (List do Hebrajczyków 4: 12)

 

” Całe Pismo przez Boga jest natchnione i poży­teczne do nauki, do wykry­wania błędów, do poprawy, do wycho­wy­wania w spra­wie­dli­wości. Aby czło­wiek Boży był dosko­nały do wszel­kiego dobrego dzieła przy­go­to­wany.”

(II List do Tymoteusza 3:16–17)

„ Bo Słowo Boże jest żywe i sku­teczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obo­sieczny prze­ni­ka­jące, aż do roz­dzie­lenia duszy i ducha, stawów i szpiku zdolne osą­dzić zamiary i myśli serca”.

(List do Hebrajczyków 4: 12)

 

” Całe Pismo przez Boga jest natchnione i poży­teczne do nauki, do wykry­wania błędów, do poprawy, do wycho­wy­wania w spra­wie­dli­wości. Aby czło­wiek Boży był dosko­nały do wszel­kiego dobrego dzieła przy­go­to­wany.”

(II List do Tymoteusza 3:16–17)

„ Bo Słowo Boże jest żywe i sku­teczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obo­sieczny prze­ni­ka­jące, aż do roz­dzie­lenia duszy i ducha, stawów i szpiku zdolne osą­dzić zamiary i myśli serca”.

(List do Hebrajczyków 4: 12)

Wierzymy w jedy­nego Boga, który ist­nieje w trzech oso­bach:
Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wierzymy w jedy­nego Boga, który ist­nieje w trzech oso­bach:
Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wierzymy w jedy­nego Boga, który ist­nieje w trzech oso­bach:
Ojca, Syna i Ducha Świętego.

 

 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

(Ewangelia św. Mateusza 28:19)

 

 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

(Ewangelia św. Mateusza 28:19)

 

 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

(Ewangelia św. Mateusza 28:19)

Wierzymy, że czło­wiek został stwo­rzony na obraz Boga aby mieć z Nim relację. Wraz z upad­kiem Adama i Ewy cała ludz­kość popadła w grzech, co spo­wo­do­wało że zosta­liśmy oddzie­leni od Boga i każdy czło­wiek rodzi się z grzeszną naturą. (18px)

Wierzymy, że czło­wiek został stwo­rzony na obraz Boga aby mieć z Nim relację. Wraz z upad­kiem Adama i Ewy cała ludz­kość popadła w grzech, co spo­wo­do­wało że zosta­liśmy oddzie­leni od Boga i każdy czło­wiek rodzi się z grzeszną naturą. (18px)

Wierzymy, że czło­wiek został stwo­rzony na obraz Boga aby mieć z Nim relację. Wraz z upad­kiem Adama i Ewy cała ludz­kość popadła w grzech, co spo­wo­do­wało że zosta­liśmy oddzie­leni od Boga i każdy czło­wiek rodzi się z grzeszną naturą. (18px)

 

 Gdyż wszyscy zgrze­szyli i brak im chwały Bożej”.

(List św. Pawła do Rzymian 3:23)

 

 Gdyż wszyscy zgrze­szyli i brak im chwały Bożej”.

(List św. Pawła do Rzymian 3:23)

 

 Gdyż wszyscy zgrze­szyli i brak im chwały Bożej”.

(List św. Pawła do Rzymian 3:23)

Wierzymy w Jezusa Chrystusa – Boga, który został obja­wiony w ciele, poczę­tego z Ducha Świętego i naro­dzo­nego z Marii dzie­wicy, w Jego bez­grzeszne życie, w nauczanie pełne mocy i wiary, w Jego śmierć i prze­lanie krwi za nasze grzechy , w Zmartwychwstanie w ciele, zasia­danie po pra­wicy Ojca, wsta­wien­nictwo za wie­rzą­cymi i Jego powtórne przyj­ście.

Wierzymy w Jezusa Chrystusa – Boga, który został obja­wiony w ciele, poczę­tego z Ducha Świętego i naro­dzo­nego z Marii dzie­wicy, w Jego bez­grzeszne życie, w nauczanie pełne mocy i wiary, w Jego śmierć i prze­lanie krwi za nasze grzechy , w Zmartwychwstanie w ciele, zasia­danie po pra­wicy Ojca, wsta­wien­nictwo za wie­rzą­cymi i Jego powtórne przyj­ście.

Wierzymy w Jezusa Chrystusa – Boga, który został obja­wiony w ciele, poczę­tego z Ducha Świętego i naro­dzo­nego z Marii dzie­wicy, w Jego bez­grzeszne życie, w nauczanie pełne mocy i wiary, w Jego śmierć i prze­lanie krwi za nasze grzechy , w Zmartwychwstanie w ciele, zasia­danie po pra­wicy Ojca, wsta­wien­nictwo za wie­rzą­cymi i Jego powtórne przyj­ście.

 

 Ale wy dzięki Niemu jeste­ście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądro­ścią od Boga i spra­wie­dli­wo­ścią i poświę­ce­niem i odku­pie­niem.” 

(I List św. Pawła do Koryntian 1:30)

„ Prawdziwa jest to mowa i w całej pełni przy­jęcia godna, że Jezus Chrystus przy­szedł na świat, aby zbawić grzesz­ników, z któ­rych ja jestem pierwszy.”

(I List św. Pawła do Tymoteusza 1:15)

 

 Ale wy dzięki Niemu jeste­ście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądro­ścią od Boga i spra­wie­dli­wo­ścią i poświę­ce­niem i odku­pie­niem.” 

(I List św. Pawła do Koryntian 1:30)

„ Prawdziwa jest to mowa i w całej pełni przy­jęcia godna, że Jezus Chrystus przy­szedł na świat, aby zbawić grzesz­ników, z któ­rych ja jestem pierwszy.”

(I List św. Pawła do Tymoteusza 1:15)

 

 Ale wy dzięki Niemu jeste­ście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądro­ścią od Boga i spra­wie­dli­wo­ścią i poświę­ce­niem i odku­pie­niem.” 

(I List św. Pawła do Koryntian 1:30)

„ Prawdziwa jest to mowa i w całej pełni przy­jęcia godna, że Jezus Chrystus przy­szedł na świat, aby zbawić grzesz­ników, z któ­rych ja jestem pierwszy.”

(I List św. Pawła do Tymoteusza 1:15)

Wierzymy, że każdy może dostąpić zba­wienia z łaski przez wiarę w Pana Jezusa. Jest to jed­no­znaczne z naro­dze­niem na nowo, o którym mówił Pan Jezus.

Wierzymy, że każdy może dostąpić zba­wienia z łaski przez wiarę w Pana Jezusa. Jest to jed­no­znaczne z naro­dze­niem na nowo, o którym mówił Pan Jezus.

Wierzymy, że każdy może dostąpić zba­wienia z łaski przez wiarę w Pana Jezusa. Jest to jed­no­znaczne z naro­dze­niem na nowo, o którym mówił Pan Jezus.

 

 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwie­rzysz w sercu swoim, że Bóg wzbu­dził go z mar­twych zba­wiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku uspra­wie­dli­wieniu, a ustami wyznaje się ku zba­wieniu”

(List św. Pawła do Rzymian 10:9–10)

„ Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Ci jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego”. 

(Ewangelia św. Jana 3:3)

„ Co się naro­dziło z ciała, ciałem jest, a co się naro­dziło z Ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powie­działem: Musicie się na nowo naro­dzić.” 

(Ewangelia św. Jana 3:6–7)

 

 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwie­rzysz w sercu swoim, że Bóg wzbu­dził go z mar­twych zba­wiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku uspra­wie­dli­wieniu, a ustami wyznaje się ku zba­wieniu”

(List św. Pawła do Rzymian 10:9–10)

„ Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Ci jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego”. 

(Ewangelia św. Jana 3:3)

„ Co się naro­dziło z ciała, ciałem jest, a co się naro­dziło z Ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powie­działem: Musicie się na nowo naro­dzić.” 

(Ewangelia św. Jana 3:6–7)

 

 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwie­rzysz w sercu swoim, że Bóg wzbu­dził go z mar­twych zba­wiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku uspra­wie­dli­wieniu, a ustami wyznaje się ku zba­wieniu”

(List św. Pawła do Rzymian 10:9–10)

„ Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Ci jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego”. 

(Ewangelia św. Jana 3:3)

„ Co się naro­dziło z ciała, ciałem jest, a co się naro­dziło z Ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powie­działem: Musicie się na nowo naro­dzić.” 

(Ewangelia św. Jana 3:6–7)

Wierzymy, że czło­wiek nie zostanie zba­wiony poprzez swoje uczynki, ale tylko z łaski Bożej na pod­stawie wiary w Jezusa Chrystusa i dzieła jakie dokonał na krzyżu.

Wierzymy, że czło­wiek nie zostanie zba­wiony poprzez swoje uczynki, ale tylko z łaski Bożej na pod­stawie wiary w Jezusa Chrystusa i dzieła jakie dokonał na krzyżu.

Wierzymy, że czło­wiek nie zostanie zba­wiony poprzez swoje uczynki, ale tylko z łaski Bożej na pod­stawie wiary w Jezusa Chrystusa i dzieła jakie dokonał na krzyżu.

 

 I nie ma w nikim innym zba­wienia ; albo­wiem nie ma żad­nego innego imienia pod niebem, danego ludziom przez które mogli­byśmy być zba­wieni”.

(Dzieje Apostolskie 4:12)

„ Albowiem łaską zba­wieni jeste­ście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stwo­rzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do któ­rych prze­zna­czył nas Bóg, abyśmy w nich cho­dzili.”

(List św. Pawła do Efezjan 2: 8–10)

 

 I nie ma w nikim innym zba­wienia ; albo­wiem nie ma żad­nego innego imienia pod niebem, danego ludziom przez które mogli­byśmy być zba­wieni”.

(Dzieje Apostolskie 4:12)

„ Albowiem łaską zba­wieni jeste­ście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stwo­rzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do któ­rych prze­zna­czył nas Bóg, abyśmy w nich cho­dzili.”

(List św. Pawła do Efezjan 2: 8–10)

 

 I nie ma w nikim innym zba­wienia ; albo­wiem nie ma żad­nego innego imienia pod niebem, danego ludziom przez które mogli­byśmy być zba­wieni”.

(Dzieje Apostolskie 4:12)

„ Albowiem łaską zba­wieni jeste­ście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stwo­rzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do któ­rych prze­zna­czył nas Bóg, abyśmy w nich cho­dzili.”

(List św. Pawła do Efezjan 2: 8–10)

Wierzymy, że wyznanie grze­chów i szczera pokuta przed Bogiem daje nam kom­pletne uspra­wie­dli­wienie.

Wierzymy, że wyznanie grze­chów i szczera pokuta przed Bogiem daje nam kom­pletne uspra­wie­dli­wienie.

Wierzymy, że wyznanie grze­chów i szczera pokuta przed Bogiem daje nam kom­pletne uspra­wie­dli­wienie.

 

 Jeśli wyzna­jemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i spra­wie­dliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszel­kiej nie­pra­wości”.

(I List św. Jana 1:9)

„ Przeto teraz nie ma żad­nego potę­pienia dla tych , którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Jezusie Chrystusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci”.

(List św. Pawła do Rzym. 8:1–2)

 

 Jeśli wyzna­jemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i spra­wie­dliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszel­kiej nie­pra­wości”.

(I List św. Jana 1:9)

„ Przeto teraz nie ma żad­nego potę­pienia dla tych , którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Jezusie Chrystusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci”.

(List św. Pawła do Rzym. 8:1–2)

 

 Jeśli wyzna­jemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i spra­wie­dliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszel­kiej nie­pra­wości”.

(I List św. Jana 1:9)

„ Przeto teraz nie ma żad­nego potę­pienia dla tych , którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Jezusie Chrystusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci”.

(List św. Pawła do Rzym. 8:1–2)

Wierzymy, że chrzest w wodzie przez zanu­rzenie jest pole­ce­niem Pana Jezusa doty­czącym osób, które nawró­ciły się i wyznają swoją wiarę w Niego.

Wierzymy, że chrzest w wodzie przez zanu­rzenie jest pole­ce­niem Pana Jezusa doty­czącym osób, które nawró­ciły się i wyznają swoją wiarę w Niego.

Wierzymy, że chrzest w wodzie przez zanu­rzenie jest pole­ce­niem Pana Jezusa doty­czącym osób, które nawró­ciły się i wyznają swoją wiarę w Niego.

 

 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego”.

(Ewangelia św. Mateusza 28;19)

 

 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego”.

(Ewangelia św. Mateusza 28;19)

 

 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego”.

(Ewangelia św. Mateusza 28;19)

Wierzymy, że Pan Jezus udziela chrztu Duchem Świętym, abyśmy mogli korzy­stać z darów łaski.

Wierzymy, że Pan Jezus udziela chrztu Duchem Świętym, abyśmy mogli korzy­stać z darów łaski.

Wierzymy, że Pan Jezus udziela chrztu Duchem Świętym, abyśmy mogli korzy­stać z darów łaski.

 

… On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.”

(Ewangelia św. Mateusza 3;11 b)

„ A w każdym różnie prze­jawia się Duch ku wspól­nemu pożyt­kowi. Jeden bowiem otrzy­muje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdra­wiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czy­nienia cudów, inny dar pro­roctwa, inny dar roz­róż­niania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykła­dania języków.”

(I List św. Pawła do Koryntian. 12;7–10)

 

… On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.”

(Ewangelia św. Mateusza 3;11 b)

„ A w każdym różnie prze­jawia się Duch ku wspól­nemu pożyt­kowi. Jeden bowiem otrzy­muje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdra­wiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czy­nienia cudów, inny dar pro­roctwa, inny dar roz­róż­niania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykła­dania języków.”

(I List św. Pawła do Koryntian. 12;7–10)

 

… On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.”

(Ewangelia św. Mateusza 3;11 b)

„ A w każdym różnie prze­jawia się Duch ku wspól­nemu pożyt­kowi. Jeden bowiem otrzy­muje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdra­wiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czy­nienia cudów, inny dar pro­roctwa, inny dar roz­róż­niania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykła­dania języków.”

(I List św. Pawła do Koryntian. 12;7–10)

Wierzymy w dary służb jakie Pan Jezus usta­nowił w swoim Kościele: apo­stołów, ewan­ge­li­stów, pro­roków, pasterzy i nauczy­cieli.

Wierzymy w dary służb jakie Pan Jezus usta­nowił w swoim Kościele: apo­stołów, ewan­ge­li­stów, pro­roków, pasterzy i nauczy­cieli.

Wierzymy w dary służb jakie Pan Jezus usta­nowił w swoim Kościele: apo­stołów, ewan­ge­li­stów, pro­roków, pasterzy i nauczy­cieli.

 

 I on usta­nowił jed­nych apo­sto­łami, dru­gich pro­ro­kami, innych ewan­ge­li­stami, a innych paste­rzami, nauczy­cie­lami. Aby przy­go­tować świę­tych do dzieła posłu­gi­wania, do budo­wania ciała Chrystusowego.”

(List św. Pawła do Efezjan 4: 11–12)

 

 I on usta­nowił jed­nych apo­sto­łami, dru­gich pro­ro­kami, innych ewan­ge­li­stami, a innych paste­rzami, nauczy­cie­lami. Aby przy­go­tować świę­tych do dzieła posłu­gi­wania, do budo­wania ciała Chrystusowego.”

(List św. Pawła do Efezjan 4: 11–12)

 

 I on usta­nowił jed­nych apo­sto­łami, dru­gich pro­ro­kami, innych ewan­ge­li­stami, a innych paste­rzami, nauczy­cie­lami. Aby przy­go­tować świę­tych do dzieła posłu­gi­wania, do budo­wania ciała Chrystusowego.”

(List św. Pawła do Efezjan 4: 11–12)

Wierzymy, że Pan Jezus usta­nowił pamiątkę spo­ży­wania Wieczerzy Pańskiej aby wspo­minać Jego śmierć i zmar­twych­wstanie – aż do jego powtór­nego przyj­ścia.

Wierzymy, że Pan Jezus usta­nowił pamiątkę spo­ży­wania Wieczerzy Pańskiej aby wspo­minać Jego śmierć i zmar­twych­wstanie – aż do jego powtór­nego przyj­ścia.

Wierzymy, że Pan Jezus usta­nowił pamiątkę spo­ży­wania Wieczerzy Pańskiej aby wspo­minać Jego śmierć i zmar­twych­wstanie – aż do jego powtór­nego przyj­ścia.

 

Albowiem ja prze­jąłem od Pana to co wam prze­ka­załem, że Pan Jezus tej nocy której był wydany wziął chleb, A podzię­ko­wawszy złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie to jest ciało moje za was wydane to czyńcie na pamiątkę moja. Podobnie i kie­lich po wierzy mówiąc: Ten kie­lich to nowe przy­mierze we krwi mojej to czyńcie ile­kroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ile­kroć ten chleb jecie a z kie­licha tego pijecie śmierć Pańska zwia­stu­jecie aż przyj­dzie.”

(I List św Pawła do Koryntian 11: 23–26)

 

Albowiem ja prze­jąłem od Pana to co wam prze­ka­załem, że Pan Jezus tej nocy której był wydany wziął chleb, A podzię­ko­wawszy złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie to jest ciało moje za was wydane to czyńcie na pamiątkę moja. Podobnie i kie­lich po wierzy mówiąc: Ten kie­lich to nowe przy­mierze we krwi mojej to czyńcie ile­kroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ile­kroć ten chleb jecie a z kie­licha tego pijecie śmierć Pańska zwia­stu­jecie aż przyj­dzie.”

(I List św Pawła do Koryntian 11: 23–26)

 

Albowiem ja prze­jąłem od Pana to co wam prze­ka­załem, że Pan Jezus tej nocy której był wydany wziął chleb, A podzię­ko­wawszy złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie to jest ciało moje za was wydane to czyńcie na pamiątkę moja. Podobnie i kie­lich po wierzy mówiąc: Ten kie­lich to nowe przy­mierze we krwi mojej to czyńcie ile­kroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ile­kroć ten chleb jecie a z kie­licha tego pijecie śmierć Pańska zwia­stu­jecie aż przyj­dzie.”

(I List św Pawła do Koryntian 11: 23–26)

Wierzymy, że Kościół to wszyscy praw­dziwie wie­rzący w Jezusa Chrystusa, to jest ci, dla któ­rych Jezus jest oso­bi­stym Zbawicielem i Panem. Wierzymy, że Fundamentem, Głową i Kamieniem Węgielnym Kościoła jest sam Jezus Chrystus.

Wierzymy, że Kościół to wszyscy praw­dziwie wie­rzący w Jezusa Chrystusa, to jest ci, dla któ­rych Jezus jest oso­bi­stym Zbawicielem i Panem. Wierzymy, że Fundamentem, Głową i Kamieniem Węgielnym Kościoła jest sam Jezus Chrystus.

Wierzymy, że Kościół to wszyscy praw­dziwie wie­rzący w Jezusa Chrystusa, to jest ci, dla któ­rych Jezus jest oso­bi­stym Zbawicielem i Panem. Wierzymy, że Fundamentem, Głową i Kamieniem Węgielnym Kościoła jest sam Jezus Chrystus.

 

 On jest Głową Ciała, Kościoła…

(List św. Pawła do Kolosan 1:18)

„ Albowiem fun­da­mentu innego nikt nie może założyć oprócz, tego, który jest zało­żony, a którym jest Jezus Chrystus.”

(I List św. Pawła do Koryntian 3:11)

 

 On jest Głową Ciała, Kościoła…

(List św. Pawła do Kolosan 1:18)

„ Albowiem fun­da­mentu innego nikt nie może założyć oprócz, tego, który jest zało­żony, a którym jest Jezus Chrystus.”

(I List św. Pawła do Koryntian 3:11)

 

 On jest Głową Ciała, Kościoła…

(List św. Pawła do Kolosan 1:18)

„ Albowiem fun­da­mentu innego nikt nie może założyć oprócz, tego, który jest zało­żony, a którym jest Jezus Chrystus.”

(I List św. Pawła do Koryntian 3:11)

Wierzymy, że każdy wie­rzący jest świą­tynią Ducha Świętego.

Wierzymy, że każdy wie­rzący jest świą­tynią Ducha Świętego.

Wierzymy, że każdy wie­rzący jest świą­tynią Ducha Świętego.

 

 Ale Najwyższy nie mieszka w budow­lach rękami uczy­nio­nych.” 

(Dzieje Apostolskie 7:48)

„ Czy nie wiecie, że świą­tynią Bożą jeste­ście i że Duch Boży mieszka w was?” 

(I List św. Pawła do Koryntian 3:16)

 

 Ale Najwyższy nie mieszka w budow­lach rękami uczy­nio­nych.” 

(Dzieje Apostolskie 7:48)

„ Czy nie wiecie, że świą­tynią Bożą jeste­ście i że Duch Boży mieszka w was?” 

(I List św. Pawła do Koryntian 3:16)

 

 Ale Najwyższy nie mieszka w budow­lach rękami uczy­nio­nych.” 

(Dzieje Apostolskie 7:48)

„ Czy nie wiecie, że świą­tynią Bożą jeste­ście i że Duch Boży mieszka w was?” 

(I List św. Pawła do Koryntian 3:16)