Sunrise

- adopcja na odległość -

to akcja, do której przy­łą­czy­liśmy się kilka lat temu w 2010 roku. Polega ona na spon­so­ro­waniu dzie­ciom z Ugandy głównie sie­rotom – wyży­wienia, opieki medycznej i nauki w szkole
(szkoły w Ugandzie są płatne).

Obecnie jako zbór prze­ka­zu­jemy pie­niądze na utrzy­manie dwóch chłopców: Nelson Ssekiziyicu (14 lat) oraz Ronald Kibirango (10 lat).

Sunrise

- adopcja na odległość -

to akcja, do której przy­łą­czy­liśmy się kilka lat temu w 2010 roku. Polega ona na spon­so­ro­waniu dzie­ciom z Ugandy głównie sie­rotom – wyży­wienia, opieki medycznej i nauki w szkole
(szkoły w Ugandzie są płatne).

Obecnie jako zbór prze­ka­zu­jemy pie­niądze na utrzy­manie dwóch chłopców: Nelson Ssekiziyicu (14 lat) oraz Ronald Kibirango (10 lat).

Akcję Sunrise – pomocy dzie­ciom w Ugandzie, roz­po­częło ok. 28 lat temu mał­żeń­stwo ze Szwecji. Po wizycie w tym kraju, widząc ogrom potrzeb a przede wszystkim pozba­wione jakich­kol­wiek środków do życia dzieci, posta­no­wili w miarę swoich moż­li­wości im pomóc.
Sunrise oznacza „wschód słońca” – chcieli przez tę nazwę pokazać, że ich dzia­łanie może zapo­cząt­kować nowy roz­dział w życiu dzieci pozba­wio­nych opieki i jakiej­kol­wiek pomocy.

Uganda jest bardzo biednym krajem. Różnice między tymi, którzy posia­dają środki do życia i pracę a tymi, którzy nie posia­dają prawie nic są ogromne. W jednym mie­ście można widzieć ogromne domy z base­nami i służbą, a na następnej ulicy umie­ra­ją­cych ludzi. Wiele osób jest zara­żo­nych wirusem HIV. Dzieci osób, które są chore, bez pomocy nie mają szans na prze­życie. Gdy umie­rają rodzice i rodzina, jedynym środ­kiem na prze­życie jest pro­sty­tucja. To nato­miast pro­wadzi do zara­żenia i szyb­kiej śmierci.

Widząc tę sytu­ację, mał­żeń­stwo to zde­cy­do­wało się szukać spon­sorów dla dzieci pozba­wia­nych opieki. Osoby w Szwecji pła­ciły na utrzy­manie dziecka w Ugandzie, zapew­niając tym samym naukę i opiekę nad tym dziec­kiem. Po jakimś czasie, gdy ta służba się roz­wi­nęła, zawia­dy­wanie nad tą pracą przejął KOŚCIÓŁ w Szwecji z miej­sco­wości OREBRO.

Wojciech Trybek – pastor zboru Zielonoświątkowego w Giżycku, będąc w Ugandzie w 2007r. wraz ze swoim przy­ja­cielem, Micaelem Lundinem zaan­ga­żo­wanym w Sunrise, rów­nież przejął się tra­gedią jaka spo­tyka tysiące małych dzieci. Widząc jak AIDS zabiera im rodziców, odbiera szansę na zdo­bycie wykształ­cenia oraz nadzieję na nor­malne życie – posta­nowił przy­łą­czyć się do dzia­łal­ności Sunrise.
Obecnie wła­śnie on jest przed­sta­wi­cielem i koor­dy­na­torem działań Akcji SUNRISE w Polsce.

Więcej infor­macji o dzia­łal­ności Sunrise prze­czy­tasz na stronie zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Giżycku: http://www.gizycko.jezusowi.pl

Jeżeli chciałbyś dołą­czyć do akcji Sunrise pro­simy o kon­takt z nami przez zakładkę KONTAKT lub przez wyżej wymie­nioną stronę http://www.gizycko.jezusowi.pl

Nie Możesz zmienić Całego Świata, ale
Możesz zmienić Cały Świat dla Jednej Osoby”.