Polecone

Polecone

War Room”

Przykuwający uwagę dramat rodzinny sku­piony na spra­wach wiary, uka­zu­jący siłę modlitwy, pełen humoru i ciepła, poka­zuje moc, którą wiara daje w mał­żeń­stwie, rodzi­ciel­stwie, karierze zawo­dowej, przy­jaźni oraz we wszyst­kich innych sfe­rach życia. Tony i Elizabeth Jordan osią­gnęli już wszystko – zro­bili świetne kariery, mają piękną córkę oraz wyma­rzony dom. Lecz pozory mogą mylić…

Świat Tony’ego i Elizabeth Jordanów w rze­czy­wi­stości wali się w ruinę pod naci­skiem roz­pa­da­ją­cego się mał­żeń­stwa. Podczas gdy Tony pławi się w blasku suk­cesu zawo­do­wego i igra z poku­sami, Elizabeth pogrąża się w coraz nara­sta­jącej goryczy. Ich życie przy­biera nie­ocze­ki­wany zwrot, kiedy Elizabeth spo­tyka nową klientkę, Pannę Clarę, i zostaje zmu­szona do stwo­rzenia „Sali narad wojen­nych” oraz planu tak­tycz­nego modlitwy za swoją rodzinę. W miarę jak Elizabeth pró­buje wal­czyć o rodzinę, ukryte zma­gania Tony’ego wychodzą na światło dzienne. Tony musi zde­cy­dować, co naprawdę się liczy w jego życiu.

Przebłysk Wieczności”

Ian McCormack nur­kował nocą u wybrzeży wyspy Mauritius, gdy został uką­szony przez śmier­telnie jado­witą meduzę. Opowiada jak wal­czył o życie w drodze do szpi­tala, został zdia­gno­zo­wany jako kli­nicznie martwy i spo­tkał się z Bogiem. Bóg dał mu moż­li­wość aby powrócić i opo­wiadać wszystkim o zbaw­czej łasce Pana Jezusa Chrystusa.