Gość- Pastor Wojciech Włoch

Serdecznie wszyst­kich zapra­szamy na spotkanie

Naszym gościem będzie pastor Wojciech Włoch. Jest  pastorem Kościoła Jezusa Chrystusa w Krakowie i Przewodniczącym Kolegium Pastorów Kościoła Bożego w Polsce. Jest absol­wentem Historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, stu­diował rów­nież Historię Kościoła na Papieskiej Akademii Teologicznej, a obecnie przy­go­to­wuje roz­prawę dok­torską na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ukończył także Szkołę Biblijną „Słowo Życia” w Brnie. Jest autorem arty­kułów nauko­wych z dzie­dziny historii ruchu pen­te­ko­stal­nego. Jego pasją jest budo­wanie moc­nych Kościołów i wypo­sa­żanie liderów do służby.
Żona Gosia ukoń­czyła psy­cho­logię na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się porad­nic­twem chrze­ści­jań­skim i pra­cuje jako psy­cho­te­ra­peuta. Mają dwójkę dzieci — Joela (13 lat) i Esterę (10 lat).

Temat poru­szany w sobotę:

Różne oblicza prze­bu­dzenia — szcze­gólne okresy Bożego nawie­dzenia. Przykłady z historii.”

Zapraszamy

5.10.2019 (SOBOTA) godzina  16:00

6.10.2019 (NIEDZIELA) godzina 10:00

ul. Rydla 80