26–27 Maja — Goście

Serdecznie zapra­szamy

W maju zapra­szamy na spo­tkanie z naszymi gośćmi.

Ela Stawnicka w 1993 roku oddała swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Od prze­szło 20-tu lat służy jako liderka zespołu d/s uwol­nień od demonów oraz uzdro­wienia wewnętrz­nego we wspól­nocie KBwCH “Bez Ścian” w Zielonej Górze. Poprzez doświad­czanie bez­wa­run­kowej miłości Boga jako Taty, uwol­nienia od demonów, wol­ności od prze­kleństw poko­le­nio­wych i dzia­ła­ją­cych w życiu czło­wieka oraz ducho­wego roz­woju z per­spek­tywy Biblii. Zakochana w Bogu wypełnia w  swoim życiu jego wolę, służąc ludziom mocą Ducha Świętego.

Barbara i Mirek Kujawa  Pastor zboru “Jezus Żyje” w Turku. Naszą pasją od lat jest gło­szenie ewan­gelii, modlitwa o uzdro­wienie ludzi cho­rych oraz wyrzu­canie demonów — mówiąc ogólnie nisz­czenie dzieł diabła.
 Uwolniony od uza­leż­nienia i uzdro­wiony z dwóch chorób “nie­ule­czal­nych” przez Jezusa. 13 lat temu Jezus prze­mówił do mnie przez sen i zmienił moje życie. Od około 6 lat Bóg połą­czył nas z Elą Stawnicką i wspólnie dzia­łamy w w/w dzie­dzi­nach — nisz­czenia dzieł diabła.
Prowadzimy Szkołę Uwolnienia w Zielonej Górze - “Powołani do zwy­cię­żania” oraz “Duchowe SPA w róż­nych miej­scach na terenie kraju.

Tematy Wykładów:

26 maja (Sobota):
” O zra­nionej duszy czło­wieka oraz kłam­stwach, które czło­wiek przyj­muje” Ela Stawnicka
 “O potrzebie uwol­nienia zde­mo­ni­zo­wa­nych obszarów duszy oraz uzdro­wienia wewnętrz­nego” Mirek Kujawa
27 maja (Niedziela):
“Jak przejść z domi­nacji duszy (cie­lesny styl życia) w zwy­cię­skie życie wedle Ducha Św.?Rzym.8;1–13…”
  “Przemiana spo­sobu myślenia — walka o umysł; Rzym.12,1–2.” Mirek Kujawa

Zapraszamy

26 maja (Sobota) o godzinie: 16:00

27 maja (Niedziela) o godzinie: 10:30

ul. Jagiellońska 67a / 6u