Jurek i Małgorzata Dajuk — Ewangelizacja

 Serdecznie Wszystkich Zapraszamy

    Naszymi gośćmi będzie Jurek i Małgorzata Dajuk. Jurek Dajuk to absol­went Gdańskiej Akademii Muzycznej, Wydziału Wokalno — Aktorskiego. Tworzy i wyko­nuje muzykę w stylu Gospel z ele­men­tami muzyki fol­kowej róż­nych kultur, współ­pra­cując z róż­nymi zespo­łami, orkie­strami i chó­rami. Wraz z żoną jest zaan­ga­żo­wany od 15 lat w dzia­łal­ność misyjną w Afryce. Występował i wspierał pracę misyjną w wielu kra­jach świata. Koncertuje na pięciu kon­ty­nen­tach w ponad 40-stu kra­jach, był między innymi w kra­jach Ameryki Południowej i Północnej, Brazylii, Panamie, Kostaryce, Argentynie, Nikaragui, RPA, Mozambiku, Wietnamie , Kambodży, Malezji, Chinach, Ukrainie, Rumuni i innych. Dotarł też ze swą muzyką do egzo­tycz­nych miejsc, takich jak plemię Kosa, Zulusów, Indian Nawaho ‚czy też ludu Akka. Od roku 1990 Jurek Dajuk był głównym woka­listą Stowarzyszenia Chrześcijańskich Muzyków pod nazwą Missio Musica, które zrzesza kil­ku­dzie­sięciu zawo­do­wych muzyków z całego kraju. Przeżyli oni, podobnie jak Jurek duchowe nawró­cenie i posta­no­wili oddać swój talent na służbę Bogu. Dlatego też naj­waż­niej­szym celem wyko­ny­wa­nych utworów jest przekaz Dobrej Nowiny — Ewangelii.

20.06.20 (Sobota) 

Godzina 11:00 — Ewangelizacja koło Kina Helios na osiedlu Słonecznym

 Godzina 17:00 — Spotkanie na wykła­dzie  w kościele

21.06.20 (Niedziela)

Godzina 10:00 — Nabożeństwo Niedzielne z udziałem gości