Konferencja z Neilem Silverbergiem i Markiem Medleyem.

Serdecznie zapra­szamy na konferencję

Jak two­rzyć kul­turę ucznio­stwa w lokalnym kościele?”

Zostaną na niej poru­szone nastę­pu­jące tematy:

  • Co to jest uczeń?
  • Czynienie uczniów przez relacje.
  • Boże serce dla pokoleń.
  • Wiedzieć, stawać się, działać: Kształtowanie doj­rza­łych naśla­dowców Chrystusa.

Nauczać będą doświad­czeni przy­wódcy o apo­stol­skim obda­ro­waniu: Mark Medley oraz Neil Silverberg. Obaj są czę­ścią zespołu przy­wód­czego kościoła Trinity Community Church oraz apo­stol­skiej sieci Master Builders. Kilkakrotnie odwie­dzali już Polskę dzieląc się z pasto­rami prak­tycznym naucza­niem i swoim doświad­cze­niem. Jesteśmy prze­ko­nani, że są wła­ści­wymi oso­bami, mogą­cymi pomóc w budo­waniu naszych wspólnot i apo­stol­skiej sieci.

 Jednodniowa kon­fe­rencja odbę­dzie się
 15 wrze­śnia w Kole  10:00- 17:00
(Centrum Chrześcijańskie, ul.Niezłomnych 5).
Jeśli zde­cy­du­jesz się wziąć udział proszę o wypeł­nienie for­mu­larza     “FORMULARZ