Misja modlitewna na Malcie

 


Kochani,

w dniach 17.10 do 24.10.2022 r. odbył się długo ocze­ki­wany oparty na orze­czeniu pro­ro­czym wyjazd na Maltę. Pastor Maria usły­szała wer­balny głos Boga, że Bóg posyła ją na Maltę. W tym samym czasie jej sio­stra Joanna, otrzy­mała od Boga, że jest czas, aby modlić się o Maltę. Ze względu na nie­sprzy­ja­jące warunki zwią­zane z Covid-19 oraz cho­robą pastor Marii, ocze­ki­wa­liśmy na Boży czas wypeł­nienia przez nas Słowa Boga.

Malta jest pań­stwem, który od wieków ma stra­te­giczne zna­czenie w rejonie Morza Śródziemnego. Kilka tysięcy lat temu kwitł na wyspach mal­tań­skich tajem­niczy kult, który pozo­stawił po sobie ruiny świątyń mega­li­tycz­nych. Wyspy mal­tań­skie były wie­lo­krotnie najeż­dżane i opa­no­wy­wane przez róż­nych najeźdźców. Od szes­na­stego wieku Malta jest sie­dzibą zakonu joan­nitów, zwa­nych póź­niej zakonem mal­tań­skim. W 1565 r. zatrzy­mali oni potężne ude­rzenie impe­rium osmań­skiego, zatrzy­mując tym samym roz­prze­strze­nianie się islamu w tej części morza Śródziemnego! Malta ma opinię ostoi chrze­ści­jań­stwa. W tej chwili religią pań­stwową Malty jest kato­li­cyzm.

Na początku pobytu dosta­łyśmy słowo z 5 Mojżeszowej 33.24–29, że Bóg chce dać nam namasz­czenie Aszera, aby Pan był dla nas ochroną, twierdzą i pomocą.  Przepędzi przed nami wroga i da nam przy­chyl­ność. Modliłyśmy się na pod­stawie Jozuego 14.9–14, aby Malta bez zastrzeżeń poszła i opo­wie­działa się cał­ko­wicie za Panem, Bogiem Izraela.

Malta jest miej­scem, gdzie apo­stoł Paweł w drodze do Rzymu rozbił się wraz ze stat­kiem. Historia ta jest opi­sana w Dziejach Apostolskich 27.9–4 28.1–11. Do dzi­siaj ist­nieje tu kult św. Pawła. Miałyśmy przy­wilej być nad zatoką i oglądać wysepkę, o którą rozbił się statek ze św. Pawłem. Byłyśmy też przy kościele św. Pawła roz­bitka, gdzie Paweł był cudownie ura­to­wany po uką­szeniu przez węża, gdy dokładał chrust do ogniska. Po tym wyda­rzeniu, Paweł miał otwartą drogę do gło­szenia Dobrej Nowiny o zba­wieniu w Jezusie Chrystusie. Bóg zaczął uzdra­wiać cho­rych i czynić cuda wśród nich i wielu przy­jęło zba­wienie. Modliłyśmy się, aby ogień prze­bu­dzenia na nowo zapłonął w tym miejscu. Tutaj pastor Maria otrzy­mała słowo do Malty. ” Wielu tu zawita i znaj­dzie schro­nienie. Tu będzie mili­tarny przy­czółek, ukryte miejsca. Bóg otworzy tu drogę dla prze­stępców, przy­byszy i obcych.” ” Przestępców będę nauczał drogi Pańskiej”. Psalm 51.15.

Nazwa Malta pochodzi od fenic­kiego słowa Malet, co oznacza spo­kojne, bez­pieczne miejsce. ” Jest to bardzo stra­te­giczne miejsce dowo­dzenia. Wielu ludzi tu będzie się ukrywać i znaj­dzie schro­nienie, jak było poprzednio. Były tu pod­ziemne centra, które nadal tu będą funk­cjo­nować. Przypływać tu będą statki z zaopa­trze­niem z innych narodów.” Na Malcie można otrzymać naj­tańsze oby­wa­tel­stwo w Europie i wielu prze­stępców masowo wyku­po­wało oby­wa­tel­stwo.

Malta składa się z trzech wysp: Malty, Gozo i Comino.

Na wyspie Malta, oprócz zatoki św. Pawła z miej­sco­wo­ścią Bugibba, byłyśmy w miej­sco­wości Mgarr. Tutaj znaj­duje się schron prze­ciw­lot­niczy, gdzie lud­ność znaj­do­wała schro­nienie pod­czas bom­bar­dowań dru­giej wojny świa­towej. Ogłaszałyśmy tu, że Pan jest Schronieniem dla Malty! Psalm 91

W Kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Mellieha, miejscu obja­wień maryj­nych, ogła­sza­łyśmy, że jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, czło­wiek Jezus Chrystus!  Sprzeciwiałyśmy się duchowi fał­szy­wych obja­wień.

W miej­scach, gdzie znaj­dują się ruiny świątyń mega­li­tycz­nych: Ta’Hagrat, Skorba, Xemxija, modli­łyśmy się, aby miejsca te nie miały wpływu na Maltę, ponieważ skła­dano tam krwawe ofiary na rzecz bożków.  Wieści niosą, że świą­tynie te były budo­wane przez olbrzymów, co daje sko­ja­rzenie z opi­sami biblij­nymi gigantów, cho­ciażby z Goliatem. Świątynia Tarxien- była uży­wana praw­do­po­dobnie jako wyrocznia — prze­po­wia­danie przy­szłości, udzie­lanie rad w spra­wach pań­stwo­wych i pry­wat­nych. Modliłyśmy się prze­ciwko duchowi wiesz­czemu ogła­szając krew i moc krwi Jezusa Chrystusa.

W Hypogeum Hal Saflieni, pre­hi­sto­rycznym miejscu pochówku na Malcie, modli­łyśmy się o odcięcie Malty od wpływów duchów dzia­ła­ją­cych w pod­zie­miach, szcze­gólnie kult Matki Ziemi i Matki Płodności.

W miej­sco­wości Marsaxlokk modli­liśmy się o odcięcie od wpływów ruchu New Age.

W miej­sco­wości Birżebbuga- pod pomni­kiem upa­mięt­nia­jącym ogło­szenie końca zimnej wojny przez pre­zy­denta USA Busha i Michaiła Gorbaczowa, ogło­si­łyśmy w imieniu Jezusa koniec wojny Rosji z Ukrainą! Uwielbiłyśmy Boga, który jest “Sztandarem Zwycięstwa”.

W świą­tynia Hagar Qim- pre­hi­sto­rycznej świą­tynia z figur­kami zwią­za­nymi z kultem Matki Ziemi modli­łyśmy się prze­ciwko temu kul­towi. W świą­tyni Mnajdra były wyko­ny­wane rytuały lecz­nicze, ogła­sza­łyśmy tam, że Bóg jest Jahwe Rapha- ten, który jest Lekarzem! Występowałyśmy prze­ciwko czarom i zaklę­ciom.

W Vallettcie- sto­licy Malty modli­łyśmy się o władze pań­stwowe. W Zajeździe kasty­lij­skim- urzę­duje pre­mier i Rada Ministrów. Byłyśmy pod Parlamentem i pod Pałacem Wielkich Mistrzów Zakonu Maltańskiego, gdzie urzę­duje pre­zy­dent Malty.

W bramie miej­skiej ogła­sza­łyśmy przyj­ście Króla Chwały do miasta i kraju! Odwiedziłyśmy naj­waż­niejszy kościół Malty- Konkatedrę św. Jana, gdzie ogła­sza­łyśmy Bożą łaskę zaba­wienia w Jezusie Chrystusie dla tego narodu.

Popłynęłyśmy rów­nież stat­kiem z Birgu w stronę Valletty, aby modlić się od strony morza o sto­licę i forty, które bro­niły wyspy. Był to fort św. Elma oraz fort św. Anioła. Fort św. Elma pod­czas oblę­żenie w 1565 r. odpierał boha­tersko atak Turków przez 31 dni.  Modliłyśmy się tam, aby Pan był for­tecą i schro­nie­niem dla Malty.

W forcie Anioła od 19 wieku było cen­trum dowo­dzenia floty śród­ziem­no­mor­skiej. W czasie dru­giej wojny świa­towej, chronił Maltę przed nalo­tami państw Osi. Po wojnie był on sie­dzibą Królewskiej Marynarki Wojennej. W forcie tym znaj­duje się rów­nież eks­te­ry­to­rialny budynek Zakonu Maltańskiego- jeden z trzech, /pozostałe dwa znaj­dują się w Rzymie/. Na terenie tego budynku modli­łyśmy się o to, aby zła­mana została moc ciem­ności nad Maltą, aby była obja­wiona została Boża łaska i chwała w tym miejscu. Wielbiłyśmy tam Boga w kaplicy św. Anny pie­śnią, którą pastor Maria otrzy­mała nad ranem od Boga. ” To jest moc w imieniu Jezusa, to jest moc we krwi Jezusa, która roz­rywa wszelkie kaj­dany”.

Byłyśmy pod Pałacem Inkwizytora, gdzie była sie­dziba sądu i wię­zienie św. Oficjum. Torturami wymu­szano tam zeznania rze­ko­mych here­tyków.

Środkowa Malta to ostoja tra­dycji i religii.

Mdina to kolebka chrze­ści­jań­stwa. Byliśmy w Katedrze św. Pawła, która powstała praw­do­po­dobnie w miejscu willi namiest­nika rzym­skiego Publiusza, póź­niej­szego biskupa. Motywy pło­mieni i węży, które tam zoba­czy­łyśmy, wska­zy­wały na miejsce pierw­szego cudu św. Pawła na Malcie. W śre­dnio­wieczu żyło tu ok.33% Żydów. Znajdowała się tam brama i port żydowski oraz targ jedwabiu.

W miej­sco­wości Rabat zwie­dza­łyśmy kata­kumby chrze­ści­jań­skie — św. Pawła i św. Anny. Jest to naj­wcze­śniejsze arche­olo­giczne świa­dectwo obec­ności chrze­ścijan na wyspie, naj­większy póź­no­rzymski cmen­tarz na wyspie. Było to pota­jemne miejsce spo­tkań pierw­szych chrze­ścijan. Ogłaszałyśmy tam życia i prawdę Słowa Bożego, że powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Odcinałyśmy demo­niczne zwią­zania ze zmar­łymi- odby­wały się tu bowiem uczty miłości ze zmar­łymi. Odcinałyśmy rów­nież wpływy duchów dzia­ła­ją­cych w pod­zie­miach na tery­to­rium Malty.

W miej­sco­wości Mosta odwie­dzi­liśmy Katedrę-rotundę pw. Wniebowzięcia NMP. Tu w czasie nalotu Luftwaffe w 1942 r. bomba prze­biła kopułę i nie wybu­chła. Ogłaszałyśmy, że Pan jest Bogiem cudów i naj­lep­szym Schronieniem!

Malta ma nie­stety nie­chlubną historię doty­czącą Żydów. Byli oni tam prze­śla­do­wani, obcią­żani zbyt wyso­kimi podat­kami, zmu­szani do opusz­czenia wyspy i pła­cenia wyso­kiego haraczu. Handlowano rów­nież Żydami, sprze­da­wano w nie­wolę.

Modliłyśmy się frag­mentem z Jer.31.10“Ten, który roz­pro­szył Izraela, znowu go zgro­madzi.” Zach.2.12- ” Pan mówi do narodów, które splą­dro­wały Izrael, że kto ich dotyka, dotyka źre­nicy Jego oka.” Ogłaszałyśmy zba­wienie dla Żydów, zgodnie z Izajasza 62.11.

Płynęłyśmy stat­kiem obok Valletty, w pobliżu ” żydow­skiego portu Sally” tj tzw. małej bramy. Było to wej­ście wol­nych Żydów na Maltę za zgodą Wielkiego Mistrza. Ogłaszałyśmy i doko­na­łyśmy aktu pro­ro­czego. Ogłaszałyśmy wtedy słowo z         Ew.Jana 10.9 ” Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wej­dzie przeze mnie, będzie zba­wiony- wej­dzie i wyj­dzie. I znaj­dzie pastwisko”.

W czasie pobytu, odwie­dzi­liśmy Wyspę Gozo. Byłyśmy w mie­ście

Victoria /Rabat/- sto­licy Gozo

Tam modli­liśmy się w Katedrze Wniebowstąpienia NMP, która powstała w miejscu kultu fenic­kiej bogini Astarte i rzym­skiej Junony.

W miej­sco­wości Gharb- byliśmy w Bazylice Ta’Pinu- poświę­conej dzie­wicy Maryi.  Bazylika ta powstała w miejscu kapliczki, w której pewna wie­śniaczka usły­szała głos Maryi naka­zu­jącej jej modlitwę. Nastąpiła tam fala cudów. Jest to naro­dowa świą­tynia na Malcie. Modliliśmy się tam prze­ciwko duchowi wiesz­czemu.

Byłyśmy w miej­sco­wości Xaghra, w świą­tyni mega­li­tycznej, modląc się, aby Maltańczycy nie czer­pali zysków ze świątyń obcych bogów, np. ze sprze­daży figurek…

Na Wyspie Comino odizo­lo­wy­wano kiedyś cho­rych na cho­lerę i dżumę.

Wyspa ta była ata­ko­wana przez piratów, z której to potem ata­ko­wano Maltę. Pastor Maria miała wizję ludzi, którzy wołali kiedyś o pomoc do Boga i w duchu widziała, że wiele dusz było tam przez Boga dotknię­tych.  Widziała rów­nież w wizji węże, które były zgro­ma­dzone w róż­nych miej­scach wyspy. Modliliśmy się prze­ciwko czarom i duchowi śmierci.

W czasie naszego pobytu, nawią­za­liśmy relację z pasto­rami prze­bu­dze­nio­wego, lokal­nego kościoła. Odwiedziliśmy kościół, uczest­ni­cząc w nabo­żeń­stwie śro­dowym. Rozmawiając z pastorem tego zboru, Pan uwolnił dla pastora i kościoła przez pastor Marię słowo pro­rocze i wizję, które były w zgo­dzie z tym, co pastor wcze­śniej otrzymał. Pod koniec pobytu mia­łyśmy spo­tkanie z żoną pastora obda­ro­waną pro­roczo. Pastor Maria prze­ka­zała oso­biste pro­roctwa i widzenia, doty­czące pastor i kościoła. Przekazaliśmy słowo pro­rocze odno­śnie Malty, jakie otrzy­ma­liśmy w czasie modlitwy o Maltę.

Zwróciliśmy uwagę, że kiedy Paweł przybył na Maltę, przy­wiózł bło­go­sła­wień­stwo na Wyspy. Bóg chce nadal posyłać swoich posłańców, aby roz­sze­rzać Boże Królestwo na Wyspach.

Na wyspie Gozo, dołą­czy­liśmy do lokal­nego zboru biorąc udział w wie­czorze uwiel­bienia i modlitwy, gdzie przy­szła nama­calna Boża Obecność. Pastor Maria miała wizję wyspy Gozo, jako doliny suchych kości w pod­zie­miach. Ta dolina była jakby nało­żona na wyspę. Ta wyspa jest doliną suchych kości. Przyszło jej słowo:” Oni myślą, że żyją, a są umarli!”. Duch Boży pobu­dził ją do tego, aby pro­kla­mować na nabo­żeń­stwie słowo z Ezechiela 37. Bóg powie­dział jej, aby kościół modlił się zgodnie z tym słowem o wyspę, aby przy­szło odżywcze tchnienie Ducha Świętego. Również usły­szała słowo z księgi Amosa 9.11–15, w tym słowo” Oracz ponagla żni­wiarza!”. Oznaczało to, że nad­chodzi przy­spie­szenie pracy Bożej.

Pastor Maria otrzy­mała wizję, która poka­zy­wała klucz, w jaki sposób zdo­bywać ludzi dla Królestwa Bożego. Było to zgodne z tym, co kościół już zaczął reali­zować.

Dziękujemy Bogu za Jego łaskę, zaopa­trzenie we wszystko, czego potrze­bo­wa­łyśmy.

Dziękujemy wszystkim, którzy modlili się o nas i Maltę, wspie­rali nas finan­sowo w tej misji i stali wiernie” przy jukach”.

Niech cała chwała będzie oddana Bogu Ojcu, Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu!

Niech nasza praca wyda dobry owoc dla Bożego Królestwa! Chwała Bogu!

 

                                                                Niech wam Pan bło­go­sławi!

                                                                  Z Bożym bło­go­sła­wień­stwem

                                                            Pastor Maria z Zespołem Modlitewnym