Pastor Leszek Korzeniecki

Serdecznie zapra­szamy na spo­tkanie z pastorem Leszkiem Korzenieckim, który będzie usłu­giwał w darze uzdrowienia.
Pastor Leszek Korzeniecki jest pastorem Kościoła Chrześcijańskiego ZOE w Węgorzewie. Prowadzi Misję ZOE której zada­niem jest m.in. wypo­sa­żanie Kościoła do usłu­gi­wania w uzdro­wieniu oraz darach Ducha Święto. Od ponad 20 lat Bóg w szcze­gólny sposób używa go w służbie uzdro­wienia. Pastor Leszek Korzeniecki to także autor wielu książek o tema­tyce chrze­ści­jań­skiej. Jest znanym mówcą kon­fe­ren­cyjnym jak rów­nież pro­fi­lak­ty­kiem uzależnień.
Serdecznie Zapraszamy

11.02.2023 Sobota godzina 14:00
( na koniec spo­tkania będzie modlitwa o uzdrowienie)

12.02.2023 Niedziela godzina 10:00
Centrum Misyjne Rama
Ul. RYDLA 80 , Szczecin