Pastor Marcin Podżorski

Serdecznie wszy­skich zapraszamy
W naj­bliż­szym czasie w listo­pa­dzie naszym gościem będzie pastor Marcin Podżorski. Pastor  jest zało­ży­cielem i głównym przy­wódcą chrze­ści­jań­skiego Kościoła Chwały w Warszawie. Człowiek wiel­kiej wizji, wiary i pio­nier­skiego ducha. Jego służba wywiera wpływ na wielu pastorów i liderów chrze­ści­jań­skich, roz­pa­lając w nich ogień powo­łania i zwy­cię­skiego życia. Inicjator semi­na­riów dla wie­rzą­cych zaan­ga­żo­wa­nych w pracę kościołów lokal­nych: Szkoła Służby. Prowadzi nauczania w Szkole Bożych Liderów (sta­cjo­narnej szkole biblijnej w Warszawie).

Pastor Marcin Podżorski  podzieli się z nami tematem prze­wodnim:  Kościół Królestwa Bożego.

Będą poru­szane tematy:

Chodzenie w Duchu zwycięstwa;

Ekspansja finan­sowa;

Stawanie się głosem w regionie.

Wykłady odbędą się:
16.11.19 (Sobota) o godzinie 16:00
17.11.19 (Niedziela) o godzinie 10:00
Zapraszamy Serdecznie
ul. Rydla 80