Proroctwo do Pastor Marii Dąbrowskiej

     „Maria, sza­nuję Cię za to co uczy­niłaś w sferze pro­ro­czej w tym naro­dzie. Twój głos jest darem dla narodu oraz narodów. Przebiłaś wiele szkla­nych sufitów, zwłaszcza jeżeli chodzi o wcho­dzenie w służbę kobiet. Kiedy Bóg Cię zna­lazł, zna­lazł kogoś, kto zapłaci cenę. Bo powie­działaś, Boże, tu chodzi tylko o Ciebie, oddaje Ci moje życie, oto jestem, jestem cała Twoja.
Widzę, że przez wiele lat byłaś men­torem dla wielu ducho­wych synów i córek. Owoc, który zostanie wydany przez nich będzie Twoim owocem i nastąpi jeszcze większe i większe wyda­wanie owoców. Ziarna, które zasiałaś i zasa­dziłaś w ludziach, nie tylko będą miały wpływ na ten naród, ale też na narody. I Bóg mówi, że głos, który nie­siesz, niesie on głos, który, prze­bija się przez bariery, ściany, mury, znie­wo­lenia i że on prze­bija się przez atmos­ferę i tam oczyszcza drogi, aby odbierać i uwal­niać rzeczy z nieba. Wiem, że robisz pro­rocze sesje i te pro­rocze sesje, które robisz nad tym narodem przy­czy­niają się do two­rzenia dróg oraz miejsc wej­ścia, aby Królestwo mogło przy­cho­dzić w coraz to większy, większy sposób. Tak jak jest napi­sane w Joba: „(22:28) Cokolwiek posta­no­wisz, uda ci się (…)”.
Wiele z prze­bu­dzenia, które będzie miało miejsce w tym naro­dzie oraz w ota­cza­ją­cych Polskę naro­dach jest to z tego powodu, że przy­go­to­wałaś i upra­wiałaś grunt i glebę. Ty przy­go­to­wałaś drogę. Mam taki obraz, że jesteś ubrana w taką suknię, coś na wzór sukni ślubnej i wypeł­nie­niem Twoich oczu jest rady­kalna miłość dla Jezusa. On ma dla Ciebie jeszcze dużo do zro­bienia. Nie ma eme­ry­tury, ale jest odno­wienie ognia. Obciążenie będzie mniejsze, bo wielu będzie zgro­ma­dzać się wokół Ciebie, aby być wypo­sa­żonym i wysłanym.”

Proroctwo do Pastor Prorok Marii Dąbrowskiej na konferencji  „Atmosfera nieba blask” — Maj 2023 – Brian Long