Rod A Bailey i Bryan Tony — goście z Londynu

Serdecznie wszyskich zapraszamy

Naszymi gośćmi będą Rod A Bailey i Bryan Tony.

Rod A Bailey uro­dził się 5 grudnia w 1970 roku, w miej­sco­wości Bath w Anglii. Jest synem Leroya oraz Junette Bailey. Gdy miał 16 lat, oddał swoje życie Panu Jezusowi. Miało to miejsce w kwietniu w roku 1987, po tym jak doświad­czył boskiego i sły­szal­nego wołania swo­jego imienia w nocy. Początkowo myślał, że wołał go jego ojciec. Dany mu został werset z Ewangelii Mateusza 3: 3 w celu obja­wienia natury jego służby i prze­zna­czenia w Jezusie Chrystusie. W wieku 18 lat zaczął uczęsz­czać do college’u biblij­nego przez 3 lata w Northampton w Anglii.  Od 17 roku życia Rod głosił, nauczał oraz udzielał porad Słowem Bożym, nie idąc na kom­pro­misy. Doświadcza danego mu przez Boga namasz­czenia do służby pro­ro­czej. Jego pasją jest oglą­danie wypeł­nienia się woli Bożej na ziemii, tak jak i w niebie. Jego pasją jest rów­nież oglą­danie Kościoła, który chodzi w wyzna­czonym celu i poten­cjale oraz takiego Kościoła, który nawo­łuje zaprze­stania speł­niania ocze­kiwań i stan­dardów tego świata. 

Bryan Tony został powo­łany do służby gdy miał około 13 lat. Nie był jednak tak zain­te­re­so­wany Bogiem i kościołem, myślał, że to non­sens. Po okropnym roz­wo­dzie oraz po dotknięciu przez nowo­twór Bóg stał się dla niego praw­dziwym i poddał się mu cał­ko­wicie. Bóg daje mu piękne melodie, gdy gra na gitarze i nauczył  pisać go wierszy. Dzięki tym wier­szom pojawił się w lokalnej gazecie jak i rów­nież w 2 sta­cjach radio­wych. Bóg pobło­go­sławił go i nama­ścił do pro­ro­ko­wania i opieki nad Jego ludźmi. Poprzez to, że został powo­łany i daje z siebie wszystko, chce wypeł­niać Jego wolę i  zachęcać innych do szu­kania Boga oraz zna­le­zienia Go.

Spotkanie odbędzie się

18.01.2020 (SOBOTA) o godzinie 17:00

19.01.2020 (NIEDZIELA) o godzinie 10:00

UL. RYDLA 80