Spotkanie z Jakubem Kamińskim

Jakub Kamiński to były zawo­dowy pił­karz, który po głę­bokim spo­tkaniu z Bogiem porzucił sport i od końca roku 2015 głosi prze­słanie Żywej Prawdy o Jezusie Chrystusie w Polsce i za granicą.

Jakub pochodzi z rodziny chrze­ści­jań­skiej, jednak wybrał żyć bez Boga. Postanowił robić karierę jako zawo­dowy pił­karz. W wieku 16 lat dostał powo­łanie do mło­dzie­żowej repre­zen­tacji Polski po czym prze­szedł do kolej­nego klubu i pod­pisał pro­fe­sjo­nalny kon­trakt. Od tego momentu poja­wiły się alkohol, imprezy, hazard i róż­nego rodzaju używki. pew­nego razu poja­wiła się kon­tuzja po której Jakub prze­szedł skom­pli­ko­waną ope­rację kolana co umoż­li­wiło mu wrócić do sportu. jednak kon­tuzja odno­wiła się i musiał zacząć korzy­stać z kul.

To co wyda­rzyło się dalej obró­ciło jego “świat do góry nogami”.

 

 

Przyjdź, weź udział i sam  doświadcz Bożego działania

22.02.2020 (SOBOTA)  godzina 16:00

                                                                      23.02.2020 (NIEDZIELA)   godzina 16:00

  ul.Rydla 80