Gość Pastor Tracey Verwey

Serdecznie zapra­szamy

Naszym gościem będzie pastor Tracey Verwey oraz pastor Małgorzata Gola KBwCH w Białymstoku.

Tracery Verwey uro­dziła się w Południowej Afryce, a swoje pierwsze doświad­czenie z Bogiem miała w wieku 5‑ciu lat. Tracey poświę­ciła całe swoje życia dla gło­szenia Słowa Bożego i obecnie inten­sywnie podró­żuje po róż­nych kra­jach świata przy­pro­wa­dzając ludzi do Królestwa Bożego. Ordynowana została na pastora przez Covenant Church of Christ. Mieszka wraz z mężem Coreyem w Australii w Perth, mają dwóch synów – Dylana i Coreneya. Służba pro­rocza: Pan Bóg powołał Tracey jako pro­roczy głos do narodów, używa ją także w uwal­nianiu darów Ducha Świętego w życiu wie­rzą­cych oraz wypo­sa­żaniu ich do wyko­nania Bożego dzieła. „Jeremiasza 1.5–8”

Zapraszamy wszyst­kich w ŚRODĘ 11.09.2019

o godzinie 18:00

ul.Rydla 80