Goście z Nowej Zelandii- konferencja

Serdecznie wszyst­kich zapraszamy

Gościem będzie Pastor Kevin Hight — Centrum Rzeki Życia (River of Life Centre) od 12 lat rów­nież jest pastorem „na cały etat” od 20 lat. Narodził się na nowo mając 12 lat i został ochrzczony Duchem Świętym w wieku 14 lat. Uczęszczał do bap­ty­stycznej szkoły biblijnej na początku trze­ciej dekady swo­jego życia i wkrótce potem zaczął być pastorem. Podróżuje wraz z żoną Jeanette. Mają trójkę doro­słych dzieci.
Od ostat­nich sze­ściu lat jest głównym dyrek­torem Domu Eliasza w Nowej Zelandii. Zadaniem kościoła jest umac­nianie chrze­ścijan w służbie modlitwy poprzez moc Krzyża i Ducha. Służba modli­tewna pozwala na zła­manie wzorców oraz warowni, dając uwol­nienie i wol­ność. Ludzie zostają uwol­nieni od mocy osa­dzania, kłam­stwa, nie­bo­żych przy­rze­czeń, które przy­noszą znie­wo­lenie. Dzieje się to poprzez wyzna­wanie grze­chów oraz moc prze­ba­czenia. Służba ta działa w mocy pojed­nania, odnowy oraz odmiany serca i umysłu.

Konferencja odbędzie się:

Sobota 31.08.2019 o godzinie 15:00 — 20:30

 Niedziela 1.08.2019 o godzinie 10:00 — 21:00

Tematy jakie będą poru­szane na konferencji:

Sobota
1. Uzdrowienie serca
2. Klucz do prze­miany służby modlitewnej

Niedziela 
1. W jaki sposób widzimy Boga ?
2. Klucz do pojed­nania się — zwra­canie się serc do ojców
3. Relacja Ojciec/syn i Ojcowskie serce Boga
4. Życie i służba w Duchu

 

Zapraszamy

ul. RYDLA 80
71–899 Szczecin