Gość — Pastor Zbigniew Kusion

 Serdecznie zapra­szamy na spotkanie

Zbigniew Kusion — pastor zboru “Zdrój Wody Żywej” w Krynicy Zdrój oraz kapelan w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu. Pedagog, nauczy­ciel, infor­matyk. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Wyższej Szkoły Teologiczno — Społecznej w Warszawie. Żona Teresa — mał­żeń­stwo od 22 lat, córka Noemi — 18 lat, syn — Natanael — 14 lat.

Pastor Zbyszek od kilku lat pro­wadzi terapie mał­żeń­skie oraz zaj­muje się porad­nic­twem chrze­ści­jań­skim w zakresie odbu­dowy i budo­wania fun­da­mentów ducho­wych w życiu dziecka Bożego.

W swoim nauczaniu zwraca szcze­gólną uwagę na:

  • słu­chanie i roz­po­zna­wanie głosu Ducha Świętego w oso­bi­stym życiu,
  • wła­ściwe zro­zu­mienie struk­tury duchowej dziecka Bożego,
  • zro­zu­mienie serca i duszy czło­wieka oraz jej relacji z duchem i ciałem
  • dusz­pa­ster­stwo i roz­pa­lenie Bożego sługi które jest nie­zbędne do wła­ści­wego roz­woju ducho­wego i wypeł­nienia Bożego powołania.

Pastor Zbigniew podzieli się rów­nież swoim świa­dec­twem, które ujawnia wielką Bożą miłość i moc, która potrafi zmienić każde okoliczności.

Spotkanie odbę­dzie się:

18 maja (sobota)  o godzinie 15:00

19 maja (Niedziela) o godzinie 10:30

ul. Jagiellońska 67a / 6u

70–382 Szczecin