Wykłady dr Andrzej Migda

Zapraszamy na wykłady, które będzie pro­wa­dził dr Andrzej Migda, były wie­lo­letni pastor aktu­alnie lider Kościoła, dusz­pa­sterz. Od blisko 30 lat razem z żoną, posłu­guje w uwol­nieniu i uwiel­bieniu – zwłaszcza pro­ro­czym. Wykładowca Szkoły Charyzmatycznej WSTS w Warszawie. Kulturoznawca oraz reli­gio­znawca zwią­zany z Instytutem Religioznawstwa UJ oraz Pracownią Badań Współczesnych Form Duchowości Wydziału Humanistycznego AGH.  Autor książek: ” Egzorcyzm pen­te­ko­stalny” oraz „ Mistycyzm pen­te­ko­stalny w Polsce”. Szczególnie bli­skie są mu zagad­nienia zwią­zane z historią chrze­ści­jań­stwa, a zwłaszcza pro­te­stan­tyzmu. Szczęśliwy mąż Jadzi oraz tato Gabrysi i Daniela.

Wykłady odbędą się:

26 stycznia (Sobota) o godzinie 16:00

27 stycznia (Niedziela) o godzinie 10:30

Na wykła­dach będą poru­szane dwa tematy:

1. Służba kobiet na pod­stawie Słowa Bożego i historii Kościoła — Sobota

2. Egzorcyzm pen­te­ko­stalny – Sobota/Niedziela

Serdecznie zapra­szamy Centrum Misyjne  Rama

Ul. Jagiellońska 67a/ 6u