Jesienne Wydarzenia

Zapraszamy do zapo­znania się z jesien­nymi kon­fe­ren­cjami jakie mają się odbyć w Polsce.

Może coś znaj­dziecie dla siebie.

 • Konferencja dla mło­dzieży ‑History Maker Europe
  więcej tu

 • 30 wrze­śnia i 7 paź­dzier­nika — kon­fe­rencje z Neilem Silverbergiem
  na temat pro­wa­dzenia kościoła przez prze­mianę, więcej tu
 • 6–8 paź­dzier­nika — Kolory Życia, kon­fe­rencja dla kobiet, więcej tu
 • 20–21 paź­dzier­nika w Warszawie — kon­fe­rencja na temat
  ucznio­stwa, więcej tu
 • 4 listo­pada w Warszawie — spo­tkanie dla osób pra­cu­ją­cych z dziećmi,
  więcej  tu
 • 18–19 listo­pada w Kaliszu — kon­fe­rencja z Randym Clarkiem — na temat
  uzdro­wienia — więcej tu
 • 17–18 listo­pada w Krakowie, 24–25 listo­pada w Warszawie oraz
  1–2 grudnia w Poznaniu — Global Leadership Summit, więcej tu
 • 2–6 grudnia — będziemy gościć Stephena Matthew — eksperta
  i kon­sul­tanta, gdy chodzi o budo­wanie Kościoła, pla­no­wana konferencja
  dla pastorów 2 grudnia, szcze­góły jeszcze w trakcie ustalania