Gość- Pastor Janusz Lindner

Serdecznie Zapraszamy

W naj­bliższą Sobotę ( 17.11–18) o godzinie 16:00 oraz Niedzielę (18.11.18) o godzinie 10:30 zapra­szamy na spo­tkanie z naszym gościem pastorem — Janusz Lindner.

 Funkcję pastora zboru Zielonoświątkowego  „Charisma” w Krotoszynie pełni od roku 1993.
W swoim sercu nosi wizję sil­nego, lokal­nego kościoła cha­ry­zma­tycz­nego, opar­tego na pracy grup domo­wych. Głównym prze­sła­niem jego służby jest zwia­sto­wanie ludziom biblijnej prawdy na temat Bożego Królestwa mani­fe­stu­ją­cego się wśród ludzi poprzez gło­szenie pełnej mocy ewan­gelii Jezusa Chrystusa, zawie­ra­jącej zba­wienie od grze­chów, uzdra­wianie cho­rych i wyga­nianie demonów.

Serdecznie wszyst­kich zapra­szamy  ul. Jagiellońska 67a / 6u