Konferencja dla Pastorów z Stephena Matthew

Zapraszamy na konferencję
W sobotę, 1 grudnia będziemy gościć ponownie Stephena Matthew
który jest doświad­czonym kon­sul­tantem do spraw budo­wania i roz­woju Kościoła.
To spo­tkanie będzie kon­ty­nu­acją tego, które odbyło się 1,5 roku temu w Łodzi.
Poruszony zostanie temat  ucznio­stwa, jako spo­sobu na powie­lanie liderów — rzeczy nie­zbędnej, jeśli mamy oglądać wzrost Kościoła.
“Budowanie kul­tury ucznio­stwa” to temat spo­tkania, jakie odbyło się we wrześniu
w Kole — to musi być coś, na co Pan Bóg chce zwrócić naszą uwagę!
Zachęcamy  do wzięcia udziału w tym spo­tkaniu — szcze­góły organizacji
oraz moż­li­wość zgła­szania się na stronie Kościoła.

Kolejna Konferencja Pastorów KBwCh
odbę­dzie się 28–30 marca 2019